Земельное право методичка

Юридичний інститут

Земельне право

Метою даної дисципліни є всебічне і глибоке розуміння студентами змісту земельних відносин, а також ролі земельного права в їх регулюванні.

Завданням дисципліни є оволодіння системою норм і принципів земельного права як складової частини національної системи права. В рамках зазначеної дисципліни студенти повинні засвоїти і усвідомити такі правові категорії, як норми і принципи земельного права, їх джерела, поняття права власності на землю і права землекористування, правовий режим земель різних категорій тощо.

Тема 1. Історія розвитку земельних відносин та земельного права на українських територіях

Тема 2. Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права України

Тема 3.Право власності на землю

Тема 4.Право землекористування

Тема 5.Обмеження та обтяження прав на землю

Тема 6. Набуття і реалізація прав на землю

Тема 7.Управління в галузі використання і охорони земель

Тема 8.Правове регулювання ведення державного земельного кадастру

Тема 9.Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Тема 10.Правовий режим земель населених пунктів

Тема 11.Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення

Тема 12.Правовий режим земель лісогосподарського призначення та водного фонду. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Тема 13.Правове регулювання плати за землю

Тема 14.Правове регулювання охорони земель

Тема 15.Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

Тема 16.Земельне право зарубіжних країн. Гармонізація законодавства України із законодавством ЄС у галузі раціонального використання та охорони земель

Навчальна дисципліна «Земельне право» входить до переліку обов’язкових.

Земельное право

Федеральный закон «О введении в действие земельного кодекса РФ», ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ.

46. Федеральный закон РФ от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».

47. Указ Президента РФ от 29 июня 1998 г. № 733 “Об управлении федеральной собственностью, находящейся за рубежом”

// СЗ РФ. – 1998. – № 27. – Ст. 3149.

48. Указ Президента РФ от 14 февраля 1996 г. № 198 “О праве собственности граждан и юридических лиц на земельные уча-

стки под объектами недвижимости в сельском хозяйстве”

// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 8. – Ст. 740.

49. Постановление Правительства от 07.05.2003 “Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землевладельцам, землепользователям и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельного участка, ограничением прав собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц” // Собрание законодатель-

ства РФ. – 2003. – № 19. – Ст. 1843.

50. Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 “Об утверждении Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота” // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 47.

Земельное право методичка

вул. Пушкінська 84A, м. Харків, Україна, 61024, e-mail: [email protected]

Бази даних

Центр
учбової
літератури

е-журнали
користування можливе
у локальній мережі

Юридичний факультет

Земельне право України

Тип: На вибір студента

Навчальний план

Лабораторні

Опис курсу

Метою вибіркової навчальної дисципліни є: ознайомлення студентів та засвоєння ними фундаментальних понять навчальної дисципліни; поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки; контроль за якістю засвоєння студентами навчального матеріалу, виявлення прогалин та їх подолання; формування у студентів наукових знань; формування у студентів критичного ставлення до новел законодавства в сфері земельного права. Завданням є : сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу.

Рекомендована література

Література

Базова література

 1. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник.– К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712с.
 2. Аграрне право України: Підручник / [Багай Н. О., Бондар Л. О., Гуревський В. К. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного. – К.: Істина, 2005. – 448 с.
 3. Аграрне право України: підручник / [Єрмоленко В. М., Гафурова О. В., Гребенюк М. В. і ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.
 4. Екологічне право. Особлива частина: Підручник для студ. юридич. вузів і факультетів. Повний академічний курс / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Бобкова А. Г. і ін.]; за ред. В. І. Андрейцев. – К.: Істина, 2001. – 544 с.
 5. Ерофеев Б. В. Земельное право России: учебник / Борис Владимирович Ерофеев. – [9-е изд., перераб.]. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 655 с.
 6. Земельне право України: Підручник / [Шульга М. В., Анісімова Г. В., Багай Н. О. і ін.]; за ред. докт. юрид. н., проф. М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.
 7. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.
 8. Земельное право: учебник / [Быстров Г. Е., Бабанов А. В., Гусев Р. К. и др.]; под ред. Г. Е. Быстрова, Р. К. Гусева. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 720 с.
 9. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково- навчальний посібник / [Титова Н. І., Позняк С. П., Гуревський В. К. і ін.]. за ред. докт. юрид. наук, проф. Н. І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.
 10. Земля: Договори, суд, законодавство: Науково-практичний посібник / [Фурса С. Я., Фурса Є. І., Косенко В. М. Та ін]; за ред. С. Я. Фурси. – [3-є вид.]. – К.:

– навчальний посібник. За ред. проф Н.І.Титової. —Львів, ПАЇС, Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2008. – 823 с.

11.Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

12.Правові основи майнових і земельних відносин: Навч. посібник / [Єрмоленко В. М., Гафурова О. В., Гласова О. В. та ін.]; за ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2007. – 282 с.

13.Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре‖, 2008. – 600 с.

14.Сыродоев Н. А. Земельное право. Курс лекций: учеб. пособие. / Николай Алексеевич Сыродоев. – М.: Проспект, 2009. – 368 с.

15.Шеремет А. П. Земельне право України: Навчальний посібник / Шеремет А. П. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 632 с. Допоміжна: 1. Земельне право України: підручник; за ред. О.О.Погрібного та І.І.Каракаша. — К.:Істина, 2009.- 600 с.

 1. Землі сільськогосподарського призначення : права громадян України. Науково2005.- 368 с.
 2. Земельне право України: підручник./ Семчик.В.І., Кулинич П.Ф., Шульга М.В.- К.; Вид.Дім ―Ін Юре‖, 2008. 600 с.

18.Вівчаренко О.А. Правово охорона земель в Україні : монографія / О.А.Вівчаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 336 с.

19.Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

20.Боголюбов С.А. Земельное право : учебник. – М. : Юрайт — Издат, 2009. – 402 с.- ( Основы наук ).

21.Сыродоев Н.А. Земельное право. Курс лекций : учеб. пособие. – М. : Проспект, 2009. – 368 с.

22.Адиханов Ф. Х. Соотношение норм гражданского права и норм земельного права в регулировании земельных отношений в условиях рынка земли / Ф. Х. Адиханов // Государство и право. – 2001. – № 1. – С. 32-39.

23.Аксененок Г. А. Земельные правоотношения в СССР / Георгий Александрович Аксененок. – М.: Госюриздат., 1958. – 424 с.

24.Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / [Даниленко А. С., Білик Ю. Д., Гарбуз М. Ю. та ін.]; за ред. Ю. Д. Білика. – К.: Урожай, 2004. – 96 с.

25.Алексеева С. Виды земельных сервитутов и их классификация / С. Алексеева // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 30-33.

26.Андрейцев В. І Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Володимир Іванович Андрейцев. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

27.Андрейцев В. І. Об’єкти земельних правовідносин за новим Земельним кодексом України / В. І. Андрейцев // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 2. – С. 3-19.

28.Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб. / В. І. Андрейцев. – К.: Істина, 1999. – 320 с.

29.Андрейцев В. І. Суверенній Україні – нову „Земельну Конституцію‖ (концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів України про землю) / В. І. Андрейцев // Право України. – 1999. – № 9. – С. 58-65.

30.Бабміндра Д. І. Проблеми ринку земель в Україні та шляхи їх розв’язання / Д. І. Бабміндра, Т. І. Єлефтеріаді // Землеустрій і кадастр. – 2003. – № 2. – С. 49-55.

31.Бакай О. А. Щодо питання про поняття земель, які використовуються під забудову / О. А. Бакай // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 2. – С. 105-106.

32.Барабаш А. Правовий режим земельних ділянок, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватними власниками та користувачами / А. Барабаш, Р. Барабаш // Право України. – 2007. – № 4. – С. 111-114.

33.Бахуринська М. Особливості суб’єктного складу земельних концесійних правовідносин / Марія Бахуринська // Юридична Україна. – 2005. – № 8. – С. 49-54.

34.Бахуринська М. Шляхи вдосконалення правового регулювання концесії: земельно- правовий аспект / Марія Бахуринська // Юридична Україна. – 2009. – № 7. – С. 76- 81.

35.Бердніков Є. Трансформація інституту постійного землекористування з прийняттям нового Земельного кодексу України / Є. Бердніков, П. Пастушенко // Право України. – 2004. – № 2. – С. 60-66.

36.Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних відносин в Україні: історія і сучасність / А. Берлач // Право України. – 1999. – № 2. – С. 15-18.

37.Берлач А. І. Правове забезпечення земельної та аграрної реформи в Україні / А. І. Берлач // Право України. – 1998. – № 11. – С. 125-128.

Земельное право методичка

Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга 3-51 (кер. авт. кол.), Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.; За ред. М. В. Шульги. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 368 с.

У підручнику на основі чинного земельного законодавства викладено найбільш принципові положення, які стосуються земельної реформи, питань права власності на землю, права користування землею в ринкових умовах.
Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм вищих юридичних навчальних закладів.
Для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів-правознавчих, аграрних та землевпорядних спеціальностей вузів, а також широкого кола читачів, які цікавляться земельно-правовими проблемами.

ЗМІСТ
ВСТУП з
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава 1
Предмет, принципи і система земельного права

§ 1. Предмет земельного права та його особливості 6
§ 2. Методи регулювання земельних відносин 10
§3. Принципи земельного права 12
§4. Система земельного права 16
§ 5. Співвідношення земельного права із суміжними галузями права та його місце
у правовій системі України 18
§6. Розвиток науки земельного права 22
§ 7. Правове забезпечення земельної реформи 26
Глава 2
Земельні правовідносини
§ 1. Поняття та види земельних правовідносин 32
§ 2. Суб’єкти, об’єкти та зміст земельних правовідносин 35
§ 3. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин 38
Глава З
Джерела земельного права
§ 1. Поняття, особливості та класифікація джерел земельного права 41
§ 2. Конституція України — системоутворююче джерело земельного права 46
§ 3. Закони як джерела земельного права 49
§ 4. Шдзаконні акти як джерела земельного права. 53
§5. Міжнародно-правові акти як джерела земельного права
Глава 4
Право власності на землю
§ 1. Загальна характеристика права власності на землю 61
§ 2. Форми права власності на землю 62
§ 3. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю 64
§ 4. Підстави та порядок виникнення права власності на землю 73
§ 5. Права та обов’язки власників земельних ділянок 82
§ 6. Підстави та порядок припинення права власності на землю 86
Глава 5
Правове регулювання приватизації земель

§ 1. Поняття, основні риси та юридична природа приватизації земель 89
§ 2. Суб’єкти, об’єкти та форми приватизації земель 92
§ 3. Особливості приватизації земель сільськогосподарського призначення
та інших категорій земель 96
§ 4. Юридичні гарантії здійснення приватизації земель 102
Глава 6
Право постійного користування землею

§ 1, Загальна характеристика права землекористування 104
§ 2. Суб’єкти і об’єкти права землекористування 106
§ 3. Виникнення права землекористування 109
§ 4. Права та обов’язки землекористувачів 110
§5. Припинення права землекористування 116
Глава 7
Право оренди землі
§ 1. Поняття та юридичні ознаки оренди землі , , 119
§ 2. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського та іншого
призначення 121
§3. Договір оренди земельної ділянки 124
Глава 8
Обмеження прав на землю
§ 1. Поняття та класифікація обмежень прав на землю 130
§ 2. Обмеження прав на землю, які випливають із права добросусідства 133
§ 3. Земельні сервітути як форма обмеження прав на землю 134
Глава 9
Гарантії прав на землю
§ 1. Поняття гарантій прав на землю 141
§ 2. Способи захисту прав на землю 143
§ 3. Відшкодування збитків власникам земельних ділянок і землекористувачам 146
§4. Вирішення земельних спорів 150
Глава 10
Механізм реалізації прав на землю
§ 1. Поняття механізму реалізації прав на землю 155
§ 2. Земельно-процесуальне забезпечення набуття прав на землю 157
§ 3. Юридично-процесуальне забезпечення реалізації прав на землю 162
§ 4. Земельно-процесуальні засади припинення прав на землю 165
Глава 11
Правове регулювання плати за землю
§ 1. Загальна характеристика та правові форми плати за землю 169
§2. Суб’єкти та об’єкти плати за землю 171
§ 3. Особливості обчислення плати за землі різного цільового призначення 172
§4. Пільги щодо плати за землю 176
Глава 12
Правове регулювання управління у галузі використання та охорони земель
§ 1. Поняття, зміст та суб’єкти управління у галузі використання та охорони земель 179
§ 2. Система і функції управління у галузі використання та охорони земель 180
§ 3. Система і повноваження органів управління у галузі використання та охорони земель 182
§ 4. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень 186
§5. Планування використання земель 187
§6. Землеустрій 189
§ 7. Контроль за використанням та охороною земель 192
§8. Моніторинг земель 195
§ 9. Державний земельний кадастр 197
§ 10. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель 200
Глава 13
Правове регулювання ринкового обігу земельних ділянок
§ 1. Юридична природа ринкового обігу земельних ділянок 202
§ 2. Інституційно-функціональне забезпечення ринкового обігу прав на земельні ділянки 204
§ 3. Правочини із земельними ділянками 205
§ 4. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах 213
§ 5. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб 215
§ 6. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності 217
Глава 14
Правова охорона земель
§ 1. Поняття і зміст правової охорони земель 219
§ 2. Суб’єкти та об’єкти правової охорони земель. 221

§ 3. Нормування і стандартизація у галузі охорони земель 224
§4. Рекультивація земель 226
§ 5. Консервація земель 227
§ 6. Особливості правової охорони грунтів 229
Глава 15
Відповідальність за порушення земельного законодавства

§ 1. Загальна характеристика відповідальності за порушення земельного законодавства 232
§ 2. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності 234
§ 3. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення 240
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Глава 16
Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення
§ 1. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення 247
§ 2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення 251
§ 3. Суб’єкти права сільськогосподарського землекористування та загальна
характеристика їх правового статусу 257
§ 4. Фермерське землекористування . 262
§ 5. Землекористування сільськогосподарських кооперативів 267
§ 6. Інші суб’єкти сільськогосподарського землевикористання 272
§ 7. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва 275
Глава 17
Правове регулювання використання земель у межах населених пунктів
§ 1. Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів 279
§ 2. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови 283
§ 3. Порядок використання земель у межах населених пунктів для забудови та інших потреб 289
§ 4. Використання земель громадянами у межах населених пунктів 297
§ 5. Особливості права власності на землю та права землекористування у межах
населених пунктів 301
Глава 18
Правове регулювання використання земель, що особливо охороняються: природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення
§ 1. Поняття, склад та використання земель природно-заповідного призначення 305
§ 2. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання 312
§ 3. Землі оздоровчого призначення та їх використання 314
§ 4. Визначення, склад та використання земель рекреаційного призначення 317
§ 5. Склад та використання земель історико-культурного призначення 320
Глава 19
Правове регулювання використання земель лісового фонду

§ 1. Поняття, склад та загальна характеристика
земель лісового фонду 323
§ 2. Правові форми використання земель лісового фонду 324
Глава 20
Правове регулювання використання земель водного фонду
§ 1. Загальна характеристика земель водного фонду 330
§ 2. Правові форми використання земель водного фонду 333
§ 3. Обмеження права користування землями водного фонду
Глава 21
Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
§ 1. Загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення .
§ 2. Склад і використання земель промисловості
§ 3. Склад і використання земель транспорту
§ 4. Склад і використання земель зв’язку та енергетики

§ 5. Склад і використання земель оборони та іншого призначення

Кафедра цивільного, трудового та господарського права

Адреса: м. Дніпро, вул. Наукова 13, 9 корп. ДНУ, кімн. 224
Телефон: (056) 373–12–68
E-mail факультету: [email protected]
E-mail кафедри: [email protected]

Завідувач кафедри – Алєксєєнко Ігор Григорович, кандидат юридичних наук, доктор політичних наук, доцент.

Навчальний процес забезпечують 2 доктора наук, 7 доцентів, 4 старші викладачі.

Науково-педагогічні працівники кафедри:
д.ю.н., доц. Патерило І.В.; к.ю.н., доц. Малий В.Ю.; к.ю.н., доц. Марченко О.В.; к.ю.н., доц. Зубатенко О.М.; к.ф.н., доц. Резникова М.О.; к.п.н., доц. Забродіна О.В.; к.і.н., доц. Артеменко Л.В.; к.п.н., доц. Борисова В.О.; ст. викл. Ніконова Н.О.; ст. викл. Гордієнко Т.О.; ст. викл. Стасюк О.М; ст. викл. Скіпенко Р.Е. Допоміжний персонал: ст. лаб. Жирова І.П.; ст. лаб. Дурманова Н.В.

Кафедра готує фахівців у сфері цивільного, трудового, господарського, земельного, аграрного права та процесу за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» з правознавства.

На кафедрі викладаються лекційні курси: «Цивільне право»; «Цивільний процес»; Житлове право; «Господарське право»; «Господарське процесуальне право»; «Валютне право»; «Виконавче провадження»; «Правове регулювання ринку цінних паперів»; «Сімейне право»; «Аудит та бухгалтерське облікове право»; «Право соціального забезпечення»; «Забезпечення виконання зобов’язань»; «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»; «Трудове право»; «Нотаріат України»; «Земельне право»; «Аграрне право»; «Інтелектуальна власність»; «Цивільно-процесуальні документи» та ін. Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створено електронний методичний ресурс за всіма дисциплінами, що викладаються.

Проведення практичного заняття з «Цивільного процесу» у формі імітованого (навчального) судового процесу

Наукова діяльність проводиться в рамках науково-дослідницької роботи кафедри: «Стан та перспективи юридичної регламентації захисту прав суб’єктів цивільного і господарського права в Україні». Науковці кафедри підтримують зв’язки з провідними навчальними та науковими закладами України, регулярно беруть участь у науково-практичних конференціях. Результати наукових досліджень викладачів пройшли апробацію більш як на 60 науково-практичних конференціях, серед яких 35 міжнародні. Протягом останніх років захищено 5 дисертацій, в тому числі: 3 кандидатських (ст. викл. Марченко О.В., ст.викл. Забродіна, О.В., ст.викл. Борисова В.О.) та 2 докторських (к.ю.н., доц. Алєксєєнко І.Г., к.ю.н., доц. Патерило І.В.).

Проведення практичного заняття з «Транспортного права» у формі круглого столу на І курсі за ОКР спеціаліста юридичного факультету